ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o.
english polski

 

Witamy na naszej stronie...

 

zapraszamy do zapoznania się

z naszą ofertą siłowników elektrycznych

  

logo_UE_rgb_1.jpg

 

 

 Zapytania ofertowe

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 • FEPR_DS_UE_EFRR_kolor__jpeg.jpg 

   Wrocław, 19.04.2018r.

   
   
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
   
  Priorytet 1: Przedsiębiorstwa i innowacje
  Działanie 1.5: Rozwój produktów i usług w MŚP
  Poddziałanie 1.5.1: Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
  Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
   
  Tytuł projektu: „Zakup tokarki CNC wzdłużnej z podajnikiem prętów, narzędzi i oprzyrządowania oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych siłowników inteligentnych czwartej generacji.”
   
  1. Zamawiający:
  Nazwa: Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o.
  Adres: ul. Tęczowa 57, 50-950 Wrocław
  NIP: 8970010807
  REGON: 931510424
  KRS: 0000154272
  Tel. / Fax: 071 342 88 30/ 071 342 89 20
  e-mail: info@zpua.com.pl
  strona internetowa: www.zpua.com.pl
   
  2. Przedmiot zamówienia:
   
  KOD CPV: 42621000-5 Tokarki
   
  Opis:
  Zakup tokarki CNC wzdłużnej z podajnikiem prętów zgodnej z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu. Zakup obejmuje koszt samego zakupu środka trwałego oraz bezpłatną dostawę z rozładunkiem oraz posadowieniem, instalację i uruchomienie środka trwałego w siedzibie firmy Zamawiającego.
   
  Zakres prac Opis
  Zakup tokarki CNC wzdłużnej z podajnikiem prętów wraz z bezpłatną dostawą rozładunkiem oraz posadowieniem, instalacją i uruchomieniem środka trwałego

  Kryterium techniczne:

  Wymagane parametry:
  - dokładność obróbki – min. 0,005mm;
  -średnica toczenia (dolna - górna) - dolna nie większa niż 4mm, górna nie mniejsza niż 25mm;
  -maks. długość toczenia - minimum 170 mm;
  -maks. średnica wiercenia - do 10 mm;
  -maks. średnica gwintowania – do M8;
  -ilość osi - minimum 7 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Z2, C2);
  - osie C indeksowane i wyposażone w hamulec, kąt indeksacji 0,001 stopnia;
  - tokarka wyposażona we wrzeciono i przeciwwrzeciono;
  - praca wrzeciona i przeciwwrzeciona synchroniczna i symultanicza;
  - prędkość maksymalna wrzeciona i przeciwrzeciona - co najmniej 8000 obr/min;
  - synchroniczne gwintowanie dla wrzeciona i dla poprzecznych narzędzi;
  - programowanie przy pomocy nakładki graficznej lub programu na komputer;
  - podajnik prętów – 3 do 3,5 m;
  - odbiór detali;
  - transporter wiórów.
   
  Wymagania dodatkowe
  - obróbka z tuleją prowadzącą (guide bush)
   - przystosowanie do obróbki bez tulei prowadzącej (bez guide bush’a)
  - kontrola odcięcia detalu,
  - kontrola złamania gwintownika,
   - pompa wysokiego ciśnienia oleju chłodzącego podczas obróbki: minimum 30 barów,
   - przystosowanie tokarki do chłodzenia przez narzędzia obrotowe poprzeczne i wzdłużne,
   -  tokarka wyposażona w oprawki narzędziowe dla wszystkich gniazd,
   - możliwość odbioru długich detali przez przeciwwrzeciono,
   - ilość gniazd dla narzędzi do toczenia zewnętrznego dla wrzeciona głównego: minimum 5; kwadrat 12 lub 16,
   - ilość gniazd dla narzędzi napędzanych poprzecznych dla wrzeciona głównego: minimum 4,
  - ilość gniazd na narzędzia stałe wzdłużne dla wrzeciona głównego i przeciwwrzeciona: minimum 4,
   - ilość  gniazd dla narzędzi napędzanych wzdłużnych dla wrzeciona głównego: minimum 2,
  - ilość gniazd na narzędzia napędzane wzdłużne dla przeciwwrzeciona: minimum 4,
   - ilość gniazd na narzędzia stałe wzdłużne dla przeciwrzeciona: minimum 2
  - sterownik tokarki spełniający następujące wymagania: posiada interpolację kołową; możliwość gwintowania sztywnego (synchroniczngo) w detalu, otworów poprzecznych i wzdłużnych (promieniowych i osiowych); 
  możliwość korekty promienia płytek skrawających (toczenie); pamięć w sterowniku do zapisu programów: minimum 256 kB; możliwość wpisywania programów z pamięci USB
   
  Przedmiot zamówienia zostanie umieszczony w przygotowanym pomieszczeniu. Szczegółowa dokumentacja dotycząca pomieszczenia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również możliwość obejrzenia pomieszczenia, po uprzednim kontakcie telefonicznym i określeniu możliwego terminu spotkania.
   
  3. Obliczanie ceny:
   
      1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z nabyciem, bezpłatną dostawą, rozładunkiem, posadowieniem, instalacją i uruchomieniem środka trwałego.
      2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto oraz  cenę brutto.
      3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej – w celu porównania wszystkich otrzymanych ofert, cena oferty zostanie przeliczona z waluty obcej na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty.
      4. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za sprzedaż, bezpłatną dostawę, rozładunek, posadowienie, instalację i uruchomienie środka trwałego.
      5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy.
   
   
  4. Zawartość oferty:
  Oferta powinna zawierać co najmniej:
      a. Termin wykonania zamówienia
      b. Wycenę przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją (punkt 2).
      c. Termin ważności oferty.
      d. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem (Załącznik nr 1).
   
   
   
  5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
  Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30.11.2018 r.
  Miejsce wykonania zamówienia: ul. Tęczowa 57, 50-950 Wrocław
   
   
   
  6. Rodzaje kryteriów oceny:
  KRYTERIUM Waga
  kryterium CENA
  70%
  FUNKCJONALNOŚĆ 20%
  GWARANCJA 5%
  SERWIS 5%
   
  7. Sposób oceny ofert:
   
  KRYTERIUM: CENA – WAGA 70%
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie  wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:
   
      Cena oferty najtańszej
  ----------------------------------- x 100 = ilość punktów
  Cena rozpatrywanej oferty
   
  Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.
   
  KRYTERIUM: FUNKCJONALNOŚĆ – WAGA 20%
  W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełniania następujących warunków:
   
  Pamięć w sterowniku tokarki do zapisu programów:
  Do 256 kB. – 0 pkt.
  Od 257 do 512 kB. – 25 pkt
  Od 513 do 1,024 MB – 50 pkt.
  Od 1,025 MB do 5 MB – 75 pkt.
  Powyżej 5,1 MB – 100 pkt.
   
  Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.
   
  KRYTERIUM: GWARANCJA – WAGA 5%
  W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem długości okresu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia:
  a) Gwarancja na części mechaniczne tokarki, transporter wiórów i podajnik prętów:
  okres gwarancji do 17 mies. – 0 pkt.
  okres gwarancji od 18 do 23 mies. – 25 pkt
  okres gwarancji od 24 do 29 mies. – 50 pkt.
  okres gwarancji od 30 do 35 mies. – 75 pkt.
  okres gwarancji 36 mies. lub więcej – 100 pkt.
   
  b) gwarancja na sterownik tokarki i napędy zainstalowane w tokarce:
  okres gwarancji do 17 mies. – 0 pkt.
  okres gwarancji od 18 do 23 mies. – 25 pkt
  okres gwarancji od 24 do 29 mies. – 50 pkt.
  okres gwarancji od 30 do 35 mies. – 75 pkt.
  okres gwarancji 36 mies. lub więcej – 100 pkt.
   
  Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 200 pkt.
   
  KRYTERIUM: SERWIS – WAGA 5%
  W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny czasu reakcji serwisu na zgłoszoną niesprawność przedmiotu zamówienia:
  czas reakcji serwisu powyżej 72h  – 0 pkt.
  czas reakcji serwisu powyżej 24 h do 72h  – 20 pkt.
  czas reakcji serwisu do 24 h – 50 pkt.
  Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 50 pkt.
   
  Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i wagi. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową (największą ilość punktów).
   
   
  8. Kryteria wyboru wykonawcy:
  Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 2 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min.:
  - zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
  - zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
  - zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
  - zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
   
  Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego: www.zpua.pop.pl oraz w siedzibie firmy: ul. Tęczowa 57, Wrocław. 
   
  9. Wyłączenie z możliwości uczestniczenia w postepowaniu:
  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ZPUA Sp. z o.o. lub osobami
  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ZPUA Sp. z o.o. lub osobami
  wykonującymi w imieniu ZPUA Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
  pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
   
  Oferent na etapie składania Oferty jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o niewystąpieniu w/w przesłanek.
  Oferta złożona przez Oferenta spełniającego w/w przesłanki nie zostanie dopuszczona do oceny ofert.
   
  10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
  Miejsce: ul. Tęczowa 57, 50-950 Wrocław
  Sposób: forma elektroniczna na adres e-mail: w-kaczmarek@zpua.pop.pl lub forma papierowa (pocztą/ kurierem lub osobiście) w godzinach pracy biura tj. poniedziałek – piątek od 7:00 – 15:00. Datą wiążącą jest data wpływu do siedziby lub na adres e-mail Zamawiającego. 
   
       Termin składania ofert: 26.04.2018 r 
   
  11. Warunki udziału w postępowaniu:
  - oferta powinna być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
  - oferta powinna zawierać szczegółowe parametry techniczne oferowanego środka trwałego
  - zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert
  - nie dopuszcza się składania ofert częściowych
  - nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych
   
   
  12. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień
  Szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Witold Kaczmarek, e-mail: w-kaczmarek@zpua.com.pl lub pod numerem telefonu: 500 151 255
   
  Z poważaniem,
  Mariusz Szymański
  Prezes Zarządu 
   
   
  Załącznik nr 1  Zapytanie                                     ofertowe -całość PDF
   
 • FEPR_DS_UE_EFRR_kolor__jpeg.jpg 

  Wrocław 27.02.2017 r.

     

  WYBÓR OFERTY

    Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej na zakup stanowiska do badania modułów liniowych wraz z bezpłatną dostawą i uruchomieniem środka trwałego, w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.A, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę KOLARZOWSKI HYDRAULIKA SIŁOWA, PNEUMATYKA, STEROWANIE z Wrocławia.

 • FEPR_DS_UE_EFRR_kolor__jpeg.jpg 

  Wrocław 22.02.2017 r.
   
    

  WYBÓR OFERTY

    
  Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej na zakup klimatyzacji wraz bezpłatną dostawą montażem i uruchomieniem, w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.A, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę VACUUM Inżynieria Chłodnicza s.c.
 • FEPR_DS_UE_EFRR_kolor__jpeg.jpg 

  Wrocław, 31.01.2017r.

   

   WYBÓR OFERTY

   
   
  Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej na zakup kompletu narzędzi i oprawek do centrum obróbczego CNC pionowego wraz bezpłatną dostawą i wdrożeniem, w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.A, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę OPTIMA-TOOLS Sp. z o.o Sp. K.
 • FEPR_DS_UE_EFRR_kolor__jpeg.jpg 

  Wrocław, 24.01.2017r.

   WYBÓR OFERTY

    

  Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej na zakup kompletu oprzyrządowania do centrum obróbczego CNC pionowego wraz bezpłatną dostawą, w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.A, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę OPTIMA-TOOLS Sp. z o.o Sp. K.

   

   
poprzednia
| 1 | 2 |
następna